عنصر گرمایش الکتریکی آلومینیوم فویل برای انجماد استفاده می شود

Aluminium Sheet Supplier